תפיסות מורי מחוננים אודות המורה והוראת היסטוריה המתאימים לתלמידים מחוננים, מאת דפנה הרן

דפנה הרן, MA, תלמידה לתואר דוקטור באוניברסיטת חיפה (מנחה: פרופ' רוזה לייקין), מחנכת, מורה להיסטוריה ורכזת כיתות מחוננים במרכז חינוך ליאו באק בחיפה.

הרצאת עוגן במפגש צוות האגף למחוננים ולמצטיינים (5/1/2016), המינהל הפדגוגי במשרד החינוך.

במהלך המחקר פותחו שני מודלים המאפשרים תיאור וניתוח של תפיסותיהם המוצהרות ושל תפיסות הביצוע של מורים המלמדים היסטוריה בכיתות המחוננים, אודות מאפייני המורה וההוראה המתאימים לכיתות אלו. מניתוח הראיונות והתצפיות, ניתן היה להבחין בפערים בין התפיסות המוצהרות של המורים ובין תפיסות הביצוע שלהם: בעוד שהתפיסות המוצהרות משקפות בדרך כלל פרופיל מובהק או בולטות של מאפייני אחד הפרופילים, דיאלוגי או סמכותי, תפיסות הביצוע משקפות שילוב בין מימדי שני הפרופילים – הדיאלוגי והסמכותי. עם זאת, בתפיסות המוצהרות ובתפיסות הביצוע, בלטו יותר היבטי הפרופיל הדיאלוגי בקרב מורי חטיבת הביניים והיבטי הפרופיל הסמכותי בקרב מורי החטיבה העליונה. תפיסות הביצוע שבאו לידי ביטוי בשעורים בהם צפינו, הושפעו בעיקר מאופי השיעור וממטרותיו הספציפיות של המורה במהלכו, אולם ניכרת בולטות של הגישה הדיאלוגית כגישה המתאימה על פי תפיסות המורים להוראת היסטוריה בכיתות המחוננים. המורה, הנוקט בגישה הדיאלוגית, מחויב לדאוג לא רק לטיפוח האישי של התלמיד המחונן אלא לאווירה בכיתת המחוננים, כך שזו תאפשר טיפוח אישי של תחומי המצוינות והכישרון, לצד טיפוח כישורים תקשורתיים ובין אישיים בקרב התלמידים המחוננים.

IMG_1200
דפנה הרן בהרצאת עוגן מסכמת במפגש צוות האגף למחוננים ולמצטיינים, המינהל הפדגוגי במשרד החינוך.  5/1/2016

 

 

מודל המשקפיים הדואליות
מודל המשקפיים הדואליות (דפנה הרן)

 

 

רציונל

מורה טוב, ללא קשר לאוכלוסיית תלמידיו, מאופיין במיומנויות ובכישורים מרובים כולל שליטה בתחום הדעת אותו הוא מלמד ובאמצעים הפדגוגיים המתאימים להוראתו. עם זאת, מהספרות המחקרית  עולה כי ישנם מורים שיתאימו ויצליחו במיוחד בהוראת  אוכלוסיית תלמידים מסוימת (Brophy & Good, 1986  ;Barto, 1998). ישנם מורים שיתאימו במיוחד להוראת תלמידים מחוננים, בעיקר מכיוון שהם בעלי אישיות, ידע ותפיסות מתאימים, המאפשרים להם לספק מענה למאפייניהם, לצרכיהם ולכישוריהם הייחודיים של התלמידים המחוננים (Milgram & Hong, 2009 Davis & Rimm, 2004; Vialle & Quigley, 2002 ; Leikin, 2011). לעובדה זאת חשיבות רבה, כיון שנמצא כי תלמידים מחוננים מושפעים עמוקות ממוריהם וכי מורה טוב משפיע מאד על הצלחת התכניות לתלמידים אלו Colangelo & Davis, 2003) (Renzulli, 1978; Gentry et al., 2011;. גם ועדת ההיגוי של האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, הדגישה כי אחד המרכיבים המרכזיים בהתמודדות הנכונה עם חינוך מחוננים, הוא הכרה בהוראתם כדיסציפלינה פדגוגית ייחודית והכרה בכך שמורים מתאימים למחוננים, הם בעלי מאפיינים מיוחדים בממדים האישיותיים, הדידקטיים והאינטלקטואליים, שחלקם מאפיינים גם מורה טוב בכלל (נבו, 2004). מערכות החינוך בארץ ובעולם, מפעילות  דגמים שונים של מסגרות המיועדות  לספק את מגוון הצרכים של התלמידים המחוננים (נבו, 2004House, 1987; ; Sheffield, 1999). מרבית המחקרים שבחנו את המאפיינים והאיכויות הנדרשים ממורי מחוננים ומההוראה במסגרות השונות, בהלימה לצרכי ולמאפייני התלמידים (למשל Vialle & Quigley, 2002; Leikin, 2011), בדקו היקף אוכלוסייה מצומצם, התבססו על תיאורי מקרה ספציפיים, בעיקר בהקשר למקצועות המדעים ולמתמטיקה, או נשענו על ניסיון ותובנות של החוקרים. אותרו מעט מחקרים אמפיריים המתמקדים בתפיסות המורים המלמדים בכתות מחוננים, ביחס למאפייני המורה ולתהליכי ההוראה המיטביים בכלל ובתחום הדעת היסטוריה בפרט (Landvogt, 2001 ;Lord & Harland, 2004).

ממצאים עיקריים

פיתוח מודלים לניתוח תפיסות מורים – במהלך המחקר פותחו שני מודלים המאפשרים תיאור וניתוח של תפיסותיהם המוצהרות ושל תפיסות הביצוע של מורים המלמדים היסטוריה בכיתות המחוננים, אודות מאפייני המורה וההוראה המתאימים לכיתות אלו: מודל המשקפיים הדואליים, מתאר שתי עדשות מחומשות הנשענות על מסגרת המשקפת הלימה בין תפיסות המורים לבין הספרות המחקרית אודות התכונות והמאפיינים של המורה המתאים לכתות המחוננים. המסגרת מורכבת מאישיות המורה, מנדבכי ידע המורה – ידע התוכן, ידע התוכן הפדגוגי וידע ההקשר החינוכי הנוגע לכתות המחוננים וכן מנורמות מערכת החינוך ובית הספר ומסולם הערכים של המורים להיסטוריה המלמדים בכתות המחוננים. על גבי מסגרת המשקפיים, מורכבות שתי עדשות מחומשות המשקפות התייחסות דואלית של המורים לחמשת המימדים הבאים ביחס להוראת היסטוריה בכיתות המחוננים: האמצעים לעירור עניין בשיעורי ההיסטוריה, המכוונות הרגשית והקוגניטיבית של המורה, מטרות הוראת היסטוריה, תכנית הלימודים והערכה. כל אחת מהעדשות משקפת התייחסות שונה למימדים אלו כך שעדשה אחת יוצרת פרופיל דיאלוגי של מורה והעדשה השנייה- פרופיל סמכותי. מודל תיאור וניתוח השיעור, מתייחס בחלקו הראשון למרכיבים מרכזיים הבאים לידי ביטוי בשיעור היסטוריה בכיתת המחוננים, ונועד לאפשר התמקדות במופעי ההוראה הדיאלוגית מקדמת החשיבה וההבנה, המתאימה לתפיסת המורים והחוקרים לתלמידים המחוננים. חלקו השני של המודל, מתמקד במיפוי השאלות הנשאלות על ידי המורה במהלך השיעור, על פי סוגיהן ועל פי רמות החשיבה המופעלות על מנת להשיב עליהן.

יישום המודלים לשם תיאור והשוואה של התפיסות המוצהרות  ותפיסות הביצוע של המורים ולשם בניית הפרופילים של המורים –  מודל המשקפיים הדואליים ומודל תיאור וניתוח השיעור שפותחו במחקר זה, יושמו לצורך ניתוח הראיונות עם המורים ולשם ניתוח השיעורים שהמורים בחרו להציג כשעורים המדגימים את הוראתם בכיתות המחוננים. מניתוח הראיונות והתצפיות, ניתן היה להבחין בפערים בין התפיסות המוצהרות של המורים ובין תפיסות הביצוע שלהם: בעוד שהתפיסות המוצהרות משקפות בדרך כלל פרופיל מובהק או בולטות של מאפייני אחד הפרופילים, תפיסות הביצוע משקפות שילוב בין מימדי שני הפרופילים – הדיאלוגי והסמכותי. עם זאת, בתפיסות המוצהרות ובתפיסות הביצוע, בלטו יותר היבטי הפרופיל הדיאלוגי בקרב מורי חטיבת הביניים והיבטי הפרופיל הסמכותי בקרב מורי החטיבה העליונה. תפיסות הביצוע שבאו לידי ביטוי בשעורים בהם צפינו, הושפעו בעיקר מאופי השיעור וממטרותיו הספציפיות של המורה במהלכו, אולם ניכרת בולטות של הגישה הדיאלוגית כגישה המתאימה על פי תפיסות המורים להוראת היסטוריה בכיתות המחוננים. הגישה הדיאלוגית היא ליבת הפדגוגיה המכוונת מחוננים, הנוגעת לכל היבטי ההוראה- לתוכן, לתהליך הלימודי ולתוצרי התהליך הלימודי ונדבך מרכזי בה נוגע לסביבה הלימודית של כיתת המחוננים. מאפייני התלמידים המחוננים על פי תפיסת מוריהם, כגון יכולות אקדמיות גבוהות, שאיפה להישגיות ולציונים גבוהים, נטייה לפרפקציוניזם, לביקורתיות, לאינדיבידואליזם ולתחרותיות, משפיעים על האווירה הלימודית בכיתה. המורה, הנוקט בגישה הדיאלוגית, מחויב לדאוג לא רק לטיפוח האישי של התלמיד המחונן אלא לאווירה בכיתת המחוננים, כך שזו תאפשר טיפוח אישי של תחומי המצוינות והכישרון, לצד טיפוח כישורים תקשורתיים ובין אישיים בקרב התלמידים המחוננים.

תרומת המחקר

תרומת המחקר מתבטאת בשלושה מישורים:

במישור התיאורטי: בתחום ידע מורים – מודל המשקפיים הדואליים מתאר תפיסה דואלית ודינאמית של המורה ביחס למאפיינים המרכזיים הנוגעים להוראת היסטוריה וניתן להתאמה וליישום גם ביחס להוראת תחומי דעת אחרים. בתחום ההמשגה – מחקרנו חידד את ההבנה כי הערכת המורה תלויה בהקשר, בנקודת מבטו של המעריך ובמרכיבי מערכת הפעילות במסגרתה המורה פועל והוצע השימוש במונח מורה "מתאים", במקום מורה "טוב". בנוסף, המחקר העלה כי על פי תפיסת המורים, אין פדגוגיה ייחודית למחוננים אלא פדגוגיה מכוונת מחוננים. בתחום הוראת מחוננים הוצעה גישת "המחונן בקהילה" בהתייחסות לטיפוח אוכלוסיית התלמידים המחוננים: בניגוד לשלוש הפרדיגמות המנחות את התחום, המתמקדות בטיפוח התלמיד המחונן בתחומי הכישרון והמחוננות שלו, מדגישה גישת "המחונן בקהילה" את חשיבות טיפוח תחומי הכישרון והמחוננות ואת מרכזיות המעטפת המתייחסת לתלמיד בהקשר של כיתת המחוננים והחברה בכלל ולטיפוח מכלול המרכיבים האישיותיים, הערכיים והחברתיים של הלומדים בכיתת המחוננים. בתחום מורי והוראת היסטוריה לתלמידים מחוננים – נמצאה התייחסות מעטה בספרות המחקרית למורים המלמדים מדעי הרוח בכיתות המחוננים ולמודלים שיאפשרו את בחינת ההוראה המתאימה למחוננים בכיתות אלו ויהוו בסיס לעיצוב תכניות לימודים ואסטרטגיות הוראה המכוונות למחוננים במקצועות ההומניסטיים.

במישור המתודולוגי, המודלים שיצרנו – מודל המשקפיים הדואליים ומודל תיאור וניתוח השיעור, יכולים לשמש חוקרים לניתוח תפיסותיהם המוצהרות ותפיסות הביצוע של מורים, בנוגע למקצוע ההיסטוריה ובנוגע לתחומי דעת אחרים.

במישור הפרקטי, המודלים מחדדים את המודעות וההבנה של תהליכי למידה והוראה מנקודת מבטו של המורה. ההמשגה המדעית עליה מתבססים המודלים, מוטמעת באמצעות השימוש בהם בשיח המקצועי של השדה החינוכי. המודלים יכולים לשמש בסיס לבניית תכנית אפקטיבית להכשרת מורים, שתתמקד בתפיסה הדואלית של מימדי ההוראה וביישומיה. המודלים עשויים לשמש גם ככלים מעשיים למורים ולמנהלים העוסקים בהוראת תלמידים מחוננים ובהוראה בכלל, בתהליכי הדרכה ומשוב של מורים, בתהליך חשיבה רפלקטיבית וככלי לניתוח ההוראה לשם למידה והתפתחות מקצועית אישית של המורה בעבודתו.

דפנה הרן – מצגת ההרצאה 5-1-16

מצגת זאת דורשת JavaScript.

מודעות פרסומת

2 מחשבות על “תפיסות מורי מחוננים אודות המורה והוראת היסטוריה המתאימים לתלמידים מחוננים, מאת דפנה הרן

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s